مریم آقاامیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸پرستاریدانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران پزشکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پرستاریقطعیتمام وقت۵