علی احمدی نجل

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷عمران عمرانشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹عمران سازه های هیدرولیکیعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۵عمران آبشهید چمران اهواز