فریدون اکبرزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم سیاسیایران- واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم سیاسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)