محمد الماسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹شیمی فیزیکبوعلی سینا همدان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه شیمی گرایش شیمی فیزیکهیئت علمیقطعیتمام وقت۸