یوسفعلی عطاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مشاورهایندیانا امریکا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مشاوره(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)