لیلا ابراهیمی قوام آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت محیط زیستایران- واحد علوم و تحقیقات تهران