زهرا افتخار صعادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روانشناسی تربیتیایران- واحد علوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسی تربیتیقطعیتمام وقت۱۳