اصلان اگدرنژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آبیاری - زه کشیایران- واحد علوم و تحقیقات تهران