پروین احتشام زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)روانشناسی عمومیایران- واحد علوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
روانشناسی عمومی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)