جعفر اسماعیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ریاضیدانشگاه صعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضیدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضیایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۵