نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱۲ مورد.

مریم آقاامیری

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی

فرشاد

فرشاد ابراهیم پور نورآبادی

دانشیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

لیلا

لیلا ابراهیمی قوام آبادی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مریم

مریم ابریشم کار

استادیار

دانشکده علوم پایه

پروین

پروین احتشام زاده

استادیار

دانشکده علوم انسانی

نرگس

نرگس احمدی

مربی

آموزشکده سما

زیبا ارشش

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

افسانه استادیان

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی

جعفر

جعفر اسماعیلی

استادیار

دانشکده علوم پایه

آزاده

آزاده اعظمی قیاسی

استادیار

دانشکده علوم پایه

زهرا

زهرا افتخار صعادی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

هدی

هدی افشاری

مربی

آموزشکده سما

فریدون

فریدون اکبرزاده

استادیار

دانشکده علوم انسانی

اصلان اگدرنژاد

مربی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

محمد

محمد الماسی

دانشیار

دانشکده علوم پایه

شهلا

شهلا الهامی

استادیار

دانشکده علوم پایه

آرزو

آرزو امیری چولاندیمی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

ندا اورک

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی