نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴۴ مورد.

مریم آقاامیری

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مریم آقاامیری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/aghaamiri/fa

ابراهیم

ابراهیم آقاجری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم آقاجری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۳۴۸۳۳۶ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/aghajari/fa

Google Scholar Scopus
فرشاد

فرشاد ابراهیم پور نورآبادی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
فرشاد ابراهیم پور نورآبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ebrahimpour/fa

لیلا

لیلا ابراهیمی قوام آبادی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
لیلا ابراهیمی قوام آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ebrahimy/fa

مریم

مریم ابریشم کار

استادیار
دانشکده علوم پایه
مریم ابریشم کار
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/abrishamkar/fa

Google Scholar
پروین

پروین احتشام زاده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
پروین احتشام زاده
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ehteshamzadeh/fa

Google Scholar
نرگس

نرگس احمدی

مربی
آموزشکده سما
نرگس احمدی
مربی کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/nahmadi/fa

علی

علی احمدی نجل

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
علی احمدی نجل
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ahmadinajl/fa

Google Scholar

زیبا ارشش

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
زیبا ارشش
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/orshesh/fa

افسانه استادیان

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
افسانه استادیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ostadian/fa

مهدی اسدی لور

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی اسدی لور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/asadiloor/fa

جعفر

جعفر اسماعیلی

استادیار
دانشکده علوم پایه
جعفر اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/esmaily/fa

Google Scholar
آزاده

آزاده اعظمی قیاسی

استادیار
دانشکده علوم پایه
آزاده اعظمی قیاسی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/aezami/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا افتخار صعادی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
زهرا افتخار صعادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/eftekhar/fa

هدی

هدی افشاری

مربی
آموزشکده سما
هدی افشاری
مربی کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/afshari/fa

فریدون

فریدون اکبرزاده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فریدون اکبرزاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/akbarzadeh/fa

اصلان

اصلان اگدرنژاد

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
اصلان اگدرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/eigdernejad/fa

Google Scholar
شهلا

شهلا الهامی

استادیار
دانشکده علوم پایه
شهلا الهامی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/elhami/fa

Google Scholar