نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
محمد

محمد الماسی

دانشیار

دانشکده علوم پایه

فرزانه

فرزانه فاخری رئوف

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

حدیده

حدیده معبودی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

محمد رضا

محمد رضا فرهادپور

استادیار

دانشکده علوم انسانی

مریم

مریم محمدی روزبهانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

علی

علی غلامی

دانشیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

محمد

محمد نیایی فر

دانشیار

دانشکده علوم پایه

سولماز

سولماز شمس الدینی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کامران

کامران محسنی فر

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

امیر حسین

امیر حسین دوامی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

میثم

میثم ضیاء فر

استادیار

دانشکده علوم انسانی

هامان

هامان توکلی رودی

استادیار

دانشکده علوم پایه

شهلا

شهلا الهامی

استادیار

دانشکده علوم پایه

زهرا

زهرا افتخار صعادی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

فریدون

فریدون اکبرزاده

استادیار

دانشکده علوم انسانی

پروین

پروین احتشام زاده

استادیار

دانشکده علوم انسانی

مریم

مریم ابریشم کار

استادیار

دانشکده علوم پایه

افسانه استادیان

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی