نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
علیرضا

علیرضا شکوه فر

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا شکوه فر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shokuhfar/fa

گوگل اسکالر
سولماز

سولماز شمس الدینی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سولماز شمس الدینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shamsadini/fa

جمیله شمعونی اهوازی

مربی
دانشکده علوم انسانی
جمیله شمعونی اهوازی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shamoni/fa

روح الله

روح الله شهابی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
روح الله شهابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shahabi/fa

شهرام

شهرام شهرویی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
شهرام شهرویی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shahrooei/fa

گوگل اسکالر

سالومه شیرعلی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
سالومه شیرعلی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shirali/fa

محمد شیشه ساز

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
محمد شیشه ساز
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shishesaz/fa

شقایق شینی زاده عمادی

دانشکده پرستاری و مامایی
شقایق شینی زاده عمادی
- کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sheinizadeh/fa

فرشته صافی

مربی
دانشکده علوم پایه
فرشته صافی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/fsafi/fa

سید مجید صافی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سید مجید صافی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/msafi/fa

سحر

سحر صفرزاده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سحر صفرزاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/safarzadeh/fa

گوگل اسکالر

عبدالرضا صفی خانی قلی زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالرضا صفی خانی قلی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/safikhani/fa

میثم

میثم ضیاء فر

استادیار
دانشکده علوم انسانی
میثم ضیاء فر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ziafar/fa

گوگل اسکالر

مرضیه طالب زاده شوشتری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مرضیه طالب زاده شوشتری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/talebzadeh/fa

سید عباس طباطبایی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید عباس طباطبایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/atabatabaei/fa

الهام

الهام طحان پسر

استادیار
دانشکده علوم پایه
الهام طحان پسر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tahanpesar/fa

صدیقه طوبایی

مربی
دانشکده علوم پایه
صدیقه طوبایی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/toobaei/fa

رضا

رضا طیبی خرمی

استادیار
دانشکده علوم پایه
رضا طیبی خرمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tayebi/fa

گوگل اسکالر