نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
میثم

میثم امانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
میثم امانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/meysamamani/fa

آرزو

آرزو امیری چولاندیمی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
آرزو امیری چولاندیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/amiri/fa

گوگل اسکالر

ندا اورک

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ندا اورک
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/norak/fa

گوگل اسکالر
الهام

الهام ایوبی

مربی
آموزشکده سما
الهام ایوبی
مربی کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ayoubi/fa

بهناز

بهناز بابایی مراد

استادیار
دانشکده هنر و معماری
بهناز بابایی مراد
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/babaeimorad/fa

تیمور

تیمور بابایی نژاد

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تیمور بابایی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/babaeinejad/fa

گوگل اسکالر

سعید بابایی نوگورانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید بابایی نوگورانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/babaei/fa

بلقیس

بلقیس باورصاد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
بلقیس باورصاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bavarsad/fa

گوگل اسکالر

ساسان باوی

مربی
دانشکده علوم انسانی
ساسان باوی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sbavi/fa

مریم بختیار

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مریم بختیار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bakhtiar/fa

سعید

سعید بختیار پور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سعید بختیار پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bakhtiarpour/fa

علی بختیارپور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
علی بختیارپور
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bakhtiyarpour/fa

احمد

احمد بخشایشی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
احمد بخشایشی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bakhshayeshi/fa

محمد بخشی فعله

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
محمد بخشی فعله
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bakhshi/fa

رشید

رشید بدری

استاد
دانشکده علوم پایه
رشید بدری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/badri/fa

فرج الله

فرج الله براتی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فرج الله براتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/barati/fa

امین

امین بردبار

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
امین بردبار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/bordbar/fa

آناهیتا

آناهیتا بردبار

مربی
آموزشکده سما
آناهیتا بردبار
مربی کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/abordbar/fa