نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۲۶ مورد.

الهام پارسایی راد

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
الهام پارسایی راد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/parsaeirad/fa

علی

علی پازهر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی پازهر
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://www.Pazahr.ir

گوگل اسکالر

رضا پاشا

استادیار
دانشکده علوم انسانی
رضا پاشا
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/pasha/fa

دلارام

دلارام پاکروان

مربی
دانشکده علوم پایه
دلارام پاکروان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/pakravan/fa

خوشناز پاینده

مربی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خوشناز پاینده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/payandeh/fa

گوگل اسکالر

سید جاسم پژوهنده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سید جاسم پژوهنده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/pajuhandeh/fa

ابراهیم

ابراهیم پناهپور

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ابراهیم پناهپور
استادیار دکتری
۰۶۱۱۴۴۵۷۶۱۲ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/panahpour/fa

گوگل اسکالر

مرضیه پورساعدی

استاد
آموزشکده سما
مرضیه پورساعدی
استاد کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/poursaedi/fa

گوگل اسکالر

مهرنوش تدینی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهرنوش تدینی
استادیار -
۰۹۱۶۱۷۲۰۶۹۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tadayoni/fa

پژمان

پژمان تقی پور بیرگانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
پژمان تقی پور بیرگانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/taghipour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

علیرضا تقیان دشت بزرگ

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
علیرضا تقیان دشت بزرگ
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/taghian/fa

عبدالرسول تلوری

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالرسول تلوری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/telvari/fa

گوگل اسکالر

سیامک تمنا

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سیامک تمنا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tamana/fa

منصور توحیدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
منصور توحیدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tohidi/fa

علیرضا توکلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا توکلی
استادیار دکتری
۳۳۳۴۸۳۳۶ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/artavakoli/fa

هامان

هامان توکلی رودی

استادیار
دانشکده علوم پایه
هامان توکلی رودی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/tavakoli/fa

گوگل اسکالر
هاله

هاله ثنائی شعار

استادیار
دانشکده علوم پایه
هاله ثنائی شعار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sanaei/fa

گوگل اسکالر
علی

علی جاویدی صباغیان

استادیار
دانشکده علوم پایه
علی جاویدی صباغیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javidi/fa