نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
حمدالله

حمدالله جایروند

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حمدالله جایروند
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jayervand/fa

لیلا

لیلا جدیدی

آموزشکده سما
لیلا جدیدی
- کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jadidi/fa

محمد جرجرزاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد جرجرزاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/mjorjorzadeh/fa

علیرضا

علیرضا جرجرزاده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
علیرضا جرجرزاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ajorjorzadeh/fa

گوگل اسکالر
سپیده

سپیده جعفری

مربی
دانشکده علوم انسانی
سپیده جعفری
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafari1388/fa

سحر جعفری چم کاوی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سحر جعفری چم کاوی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafaricham/fa

سید علی جعفری صادقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سید علی جعفری صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafari/fa

مهدی جلالی عزیز پور

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی جلالی عزیز پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jalali/fa

رضا

رضا جلیل زاده ینگجه

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رضا جلیل زاده ینگجه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jalilzadeh/fa

فرید

فرید جمالی شینی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
فرید جمالی شینی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jamali/fa

گوگل اسکالر

مریم جوادپور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مریم جوادپور
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javadpour/fa

نرگس

نرگس جوادزاده شالکوهی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نرگس جوادزاده شالکوهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javadzadeh/fa

گوگل اسکالر

منوچهر جوانمردی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
منوچهر جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javanmardi/fa

مهران

مهران جواهری بابلی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهران جواهری بابلی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۱۴۴۵۷۶۱۲ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javaheri/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا جوهری فرد

مربی
دانشکده علوم انسانی
رضا جوهری فرد
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/joharifard/fa

گوگل اسکالر

شبیب جویجری

مربی
دانشکده علوم انسانی
شبیب جویجری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/joweijeri/fa

مژده چله مال دزفولی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مژده چله مال دزفولی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/chelemal/fa

ابراهیم حاجی دولو

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم حاجی دولو
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hajidolo/fa