نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۲۰ مورد.
علیرضا

علیرضا جرجرزاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا جرجرزاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ajorjorzadeh/fa

گوگل اسکالر
سپیده

سپیده جعفری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سپیده جعفری
مربی دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafari1388/fa

سحر جعفری چم کاوی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سحر جعفری چم کاوی
مربی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafaricham/fa

سید علی جعفری صادقی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سید علی جعفری صادقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jafari/fa

مهدی جلالی عزیز پور

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی جلالی عزیز پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jalali/fa

رضا

رضا جلیل زاده ینگجه

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رضا جلیل زاده ینگجه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jalilzadeh/fa

فرید

فرید جمالی شینی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فرید جمالی شینی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/jamali/fa

گوگل اسکالر

مریم جوادپور

دانشکده علوم انسانی
مریم جوادپور
استادیار -
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javadpour/fa

نرگس

نرگس جوادزاده شالکوهی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نرگس جوادزاده شالکوهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javadzadeh/fa

گوگل اسکالر

منوچهر جوانمردی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
منوچهر جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javanmardi/fa

مهران

مهران جواهری بابلی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهران جواهری بابلی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
۰۶۱۱۴۴۵۷۶۱۲

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/javaheri/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا جوهری فرد

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
رضا جوهری فرد
مربی دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/joharifard/fa

گوگل اسکالر

شبیب جویجری

دکتری
دانشکده علوم انسانی
شبیب جویجری
مربی دکتری
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/joweijeri/fa

مژده چله مال دزفولی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مژده چله مال دزفولی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/chelemal/fa

ابراهیم حاجی دولو

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم حاجی دولو
استاد دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hajidolo/fa

فاطمه

فاطمه حسامی

کارشناسی ارشد
آموزشکده سما
فاطمه حسامی
مربی کارشناسی ارشد
آموزشکده سما
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hesami/fa

احمد

احمد حسن پور

دکتری
دانشکده علوم پایه
احمد حسن پور
استادیار دکتری
دانشکده علوم پایه
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ahasanpour/fa