نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۱۹ مورد.

ندا حسن زاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
ندا حسن زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hasanzadeh/fa

گوگل اسکالر

محمد حسین پور

دانشکده علوم انسانی
محمد حسین پور
دانشیار -
دانشکده علوم انسانی
۰۹۱۶۳۷۱۰۵۵۸

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hoseinpour/fa

سید حسام الدین

سید حسام الدین حسینی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سید حسام الدین حسینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hoseini/fa

گوگل اسکالر
اعظم السادات

اعظم السادات حسینی الهاشمی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
اعظم السادات حسینی الهاشمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
۰۶۱۱۴۴۵۷۶۱۲

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hosseini/fa

مژگان حفیظی موری

کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
مژگان حفیظی موری
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hafizi/fa

مژگان حق پرست

کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
مژگان حق پرست
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/haghparast/fa

محمد حسن حق منش

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد حسن حق منش
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/haghmanesh/fa

آزاده حقیقت زاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
آزاده حقیقت زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/haghighatzadeh/fa

مهدی حمزه ای

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی حمزه ای
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/hamzei/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا حیدرئی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا حیدرئی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/heidarie/fa

گوگل اسکالر

البرز حیدرپور

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
البرز حیدرپور
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/heidarpour/fa

محمد

محمد حیدرنژاد

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمد حیدرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/heidarnejad/fa

گوگل اسکالر

حسن حیدری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
حسن حیدری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/heidari/fa

ژیلا حیدری کایدان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
ژیلا حیدری کایدان
مربی دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/kaidan/fa

سعید خادم عباسی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سعید خادم عباسی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khadem/fa

مسعود خداپرست

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مسعود خداپرست
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khodaparast/fa

مژگان خدادادی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مژگان خدادادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khodadadi/fa

گوگل اسکالر
داوود

داوود خدادادی دهکردی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
داوود خدادادی دهکردی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/dkhodadadi/fa