نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۲۶ مورد.

سعید خادم عباسی

مربی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سعید خادم عباسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khadem/fa

حمید خاکی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
حمید خاکی
استاد کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khaki/fa

مسعود خداپرست

مربی
دانشکده علوم انسانی
مسعود خداپرست
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khodaparast/fa

مژگان خدادادی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مژگان خدادادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khodadadi/fa

گوگل اسکالر
داوود

داوود خدادادی دهکردی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
داوود خدادادی دهکردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/dkhodadadi/fa

الهام

الهام خراط زاده

آموزشکده سما
الهام خراط زاده
- کارشناسی ارشد
- آموزشکده سما

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/kharratzadeh/fa

علی خوش رفتار

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی خوش رفتار
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/khoshraftar/fa

نوید خیاط

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
نوید خیاط
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://www.researchgate.net/profile/Navid_Khayat

گوگل اسکالر

مریم خیرخواه

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم خیرخواه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/kheirkhah/fa

محمدرضا

محمدرضا دادنیا

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا دادنیا
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/dadnia/fa

گوگل اسکالر

مریم دانشی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مریم دانشی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/daneshi/fa

زهرا

زهرا دشت بزرگی

مربی
دانشکده علوم انسانی
زهرا دشت بزرگی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/dashtbozorgi/fa

سیده سولماز

سیده سولماز دشتی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیده سولماز دشتی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/dashti/fa

گوگل اسکالر
امیر حسین

امیر حسین دوامی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
امیر حسین دوامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/davami/fa

گوگل اسکالر

عبدالحسن دولاح

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
عبدالحسن دولاح
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/doulah/fa

پریسا ذوالفقاری

مربی
دانشکده علوم پایه
پریسا ذوالفقاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/zolfaghari/fa

رضا

رضا رئوفی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
رضا رئوفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/raoufi/fa

عبدالرحمن

عبدالرحمن راسخ

استاد
دانشکده علوم پایه
عبدالرحمن راسخ
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/rasekh/fa