نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۲۶ مورد.

صمد رستم پور

دانشکده فنی و مهندسی
صمد رستم پور
- کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/rostampour/fa

قدرت اله

قدرت اله رستمی پایدار

استادیار
دانشکده علوم پایه
قدرت اله رستمی پایدار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/rostami/fa

آرش

آرش رضا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
آرش رضا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/areza/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

علی رضاییان

مربی
دانشکده علوم انسانی
علی رضاییان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/rezaeian/fa

سید خلیل رمضان نیا طلوتی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سید خلیل رمضان نیا طلوتی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ramezannia/fa

خلیل رنجبر

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
خلیل رنجبر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/ranjbar/fa

لاله

لاله رومیانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
لاله رومیانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/roomiani/fa

گوگل اسکالر

یحیی زلکی

مربی
دانشکده علوم انسانی
یحیی زلکی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/zalaki/fa

احمد

احمد زندمقدم

استاد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احمد زندمقدم
استاد دکتری
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/zandmoghadam/fa

محسن

محسن زهرایی

استادیار
دانشکده علوم پایه
محسن زهرایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/zahraei/fa

گوگل اسکالر
سیدفتح اله

سیدفتح اله ساجدی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
سیدفتح اله ساجدی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sajedi/fa

گوگل اسکالر

شهاب سادات

مربی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
شهاب سادات
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sadat/fa

سید سجاد ساداتی زاده

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سید سجاد ساداتی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sadatizadeh/fa

گوگل اسکالر

طیب ساکی نژاد

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
طیب ساکی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sakinejad/fa

داود ساکیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
داود ساکیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sakian/fa

سیما سبزعلی پور

استادیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیما سبزعلی پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/salipour/fa

گوگل اسکالر
محمدصادق

محمدصادق سخاوت جو

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدصادق سخاوت جو
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sekhavatjou/fa

منصور

منصور سراج

دانشیار
دانشکده علوم پایه
منصور سراج
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/seraj/fa