نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
شروین

شروین سعادت

استادیار
دانشکده علوم پایه
شروین سعادت
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/saadat/fa

فؤاد سعدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
فؤاد سعدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/saadi/fa

بابک سعیدیان بوانی

مربی
دانشکده هنر و معماری
بابک سعیدیان بوانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر و معماری

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/saeidian/fa

پروین سلطانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
پروین سلطانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/soltani/fa

مهدی سلطانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مهدی سلطانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/soltanim/fa

مهدی سلطانی حویزه

مربی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی سلطانی حویزه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/msoltani/fa

احمد سواری

مربی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احمد سواری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/savari/fa

سعید شاکریان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سعید شاکریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shakerian/fa

شاداب شاه علی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
شاداب شاه علی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shahali/fa

سیاوش شجاعپوریان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سیاوش شجاعپوریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shojaporian/fa

ساسان شرفی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ساسان شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sharafi/fa

مارینا شریعتی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مارینا شریعتی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shariati/fa

محمد رضا شریفی

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمد رضا شریفی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sharifi/fa

مژگان شریفی زاد

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مژگان شریفی زاد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/sharifizad/fa

فریدون شعبانی نیا

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
فریدون شعبانی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shabaninia/fa

مهدی شکارزاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی شکارزاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shekarzadeh/fa

منصوره شکرآمیز

استادیار
دانشکده علوم انسانی
منصوره شکرآمیز
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shokramiz/fa

سارا شکرالهی یانچشمه

مربی
دانشکده علوم پایه
سارا شکرالهی یانچشمه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculties.iauahvaz.ac.ir/shokrollahi/fa