نرگس احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسیعلوم و تحقیقات خوزستان