زیبا ارشش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیایران- تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)