افسانه استادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)ماماییایران- دانشگاه جندی شاپور اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مامایی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)